pokemon
Pokémon
pokemonierukanabw
Pokémon Ieru ka na? BW
12
4
3:58
Deuxième générique de fin de Pokémon Best Wishes! (Épisodes 686 à 720). À partir de l'épisode 712, nous entendons la deuxième partie de la chanson et la vidéo du générique change également pour s'y adapter. Il existe également une autre version de la chanson reprenant les anciens Pokémon.
Takeshi Tsuruno
tsurunotakeshi
Akihito Toda
Hirokazu Tanaka
Hirokazu Tanaka
27
27e Ending
POKEMON Ieru ka na? BW
POKEMON no namae ieta nara
Iwareta POKEMON mo ureshii!
POKEMON no namae yonda nara?

(RARARA ieru ka na?)
MIJUMARU · KURUMIRU · DARUMAKKA
DABURAN · MAMEPATO · EMBUOO · ZOROAAKU
DANGORO · YANAPPU · ZEBURAIKA
BAOPPU · HOIIGA ·
HIYAPPU · POKABU!

CHORONEKO · TSUTAAJA · MARAKACCHI
KOKOROMORI · HAHAKOMORI
MEGUROKO · EMONGA · MAMAMBOU
MINEZUMI · KOROMORI · TESSHIIDO!

KUMASHUN · DENCHURA ·
PENDORAA · DOKKORAA
YANAKKII · HIYAKKII · BAOKKII
GOCHIMU · CHURINE · DORYUUZU ·
KURUMAYU · HIHIDARUMA!

(RARARA ieru ka na?)
CHAOBUU · ZEKUROMU · YUNIRAN ·
TSUNBEAA · MEBUKIJIKA
MOGURYUU · WARUBIRU · CHIRACHIINO
BACHURU · GANTORU · WOOGURU
MONMEN · DOTEKKOTSU ·
GOCHIMIRU · JANOBII
FUTACHIMARU · BORUTOROSU ·
TORUNEROSU · BAFFURON
MUSHAANA · FUSHIDE · NATTOREI!

POKEMON no namae ieta nara
Iwareta POKEMON mo ureshii!
POKEMON no namae yonda nara
Dokoka de POKEMON ii henji!
Dokoka de POKEMON ii henji!

ZURUGGU · CHIRAAMII · RESHIRAMU
ERUFUUN · BARUCHAI · DOREDIA
JAROODA · SHIKIJIKA · WASHIBON ·
TABUNNE · GOCHIRUZERU!

RANKURUSU · WARUBIARU ·
MUURANDO · HAADERIA
HATOOBOO · KOARUHII ·
YOOTERII · SHINBORAA
SHIMAMA · NAGEKI · DAGEKI ·
KENHOROU · DAIKENKI
GIARU · GIGIARU · GIGIGIARU!

(RARARA ieru ka na?)
ONONDO · RIGUREE · DASUTODASU
KOJOFUU · BIKUTINI · TAMAGETAKE
AGIRUDAA · GIGAIASU · KIBAGO
ZURUZUKIN · KABURUMO · MOROBARERU!

SHANDERA · GORUUGU ·
CHOBOMAKI · GAMAGEROGE
OTAMARO · PURURIRU · RAMPURAA
IWAPARESU · JIHEDDO · ABAGOORA!

GAMAGARU · AAKEN ·
URUGAMOSU · FURIIJIO
SHUBARUGO · ONONOKUSU
KOMATANA · GOBITTO · KUITARAN!

POKEMON no namae ieta nara
Iwareta POKEMON mo ureshii!
POKEMON no namae yonda nara
Dokoka de POKEMON ii henji!
Dokoka de POKEMON ii henji!

DESUKAAN · OOBEMU · AAKEOSU
SAZANDORA · RANDOROSU · BANIPUCCHI ·
BANIRICCHI · SHIBIBIIRU
PUROTOOGA · MERARUBA · ROOBUSHIN!

DESUMASU · KOJONDO · BURUNGERU
SHIBISHIRASU · KYUREMU
TERAKION · KOBARUON ·
BIRIJION · YABUKURON
ZOROA · BARUJIINA
SHIBIRUDON · KURIMUGAN · KIRIKIZAN
REPARUDASU · BASURAO · MIRUHOGGU
SUWANNA · MUNNA · BAIBANIRA!

AIANTO · HITOMOSHI ·
MONOZU · ISHIZUMAI
...... MAGGYO

POKEMON no namae ieta ka na?
Daitai iereba ii kanji!
POKEMON no namae ieta ka na?
POKEMON-tachi ga arigatou!
Oboete kurete arigatou!
Oboete kurete arigatou!
Oboete kurete arigatou!
POKEMON-tachi ga arigatou!
Oboete kurete arigatou!
Oboete kurete arigatou!
Peux-tu citer ce Pokémon ?
Si tu peux donner le nom d'un Pokémon,
Ce Pokémon sera aussi très heureux !
Peux-tu citer le nom de ces Pokémon ?

(La la la, peux-tu les citer ?)
Mijumaru (Moustillon), Kurumiru (Larveyette), Darumakka (Darumarond)
Daburan (Méios), Mamepato (Poichigeon), Embuoo (Roitiflam), Zoroark
Dangoro (Nodulithe), Yanappu (Feuillajou), Zeburaika (Zéblitz)
Baoppu (Flamajou), Hoiiga (Scobolide),
Hiyappu (Flotajou), Pokabu (Gruikui) !

Choroneko (Chacripan), Tsutarja (Vipélierre), Marakacchi (Maracachi)
Kokoromori (Rhinolove), Hahakomori (Manternel)
Meguroco (Mascaïman), Emonga (Emolga), Mamanbou (Mamanbo)
Minezumi (Ratentif), Koromori (Chovsourir), Tesshido (Grindur) !

Kumashun (Polarhume), Denchura (Mygavolt),
Pendra (Brutapode), Dokkora (Charpenti)
Yanakkie (Feuiloutan), Hiyakkie (Flotoutan), Baokkie (Flamoutan)
Gothimu (Scrutella), Churine (Chlorobule), Doryuzu (Minotaupe),
Kurumayu (Couverdure), Hihidaruma (Darumacho) !

(La la la, peux-tu les citer ?)
Chaoboo (Grotichon), Zekrom, Yuniran (Nucléos),
Tsunbear (Polagriffe), Mebukijika (Haydaim)
Mogurew (Rototaupe), Waruvile (Escroco), Chillaccino (Pashmilla)
Bachuru (Statitik), Gantoru (Géolithe), Wargle (Gueriaigle)
Monmen (Doudouvet), Dotekkotsu (Ouvrifier),
Gochimiru (Mesmérella), Janovy (Lianaja)
Futachimaru (Mateloutre), Voltolos (Fulguris),
Tornelos (Boréas), Buffalon (Frison)
Musharna (Mushana), Fushide (Venipatte), Nattorei (Noacier) !

Si tu peux donner le nom d'un Pokémon,
Ce Pokémon sera aussi très heureux !
Si tu peux citer le nom de ces Pokémon,
Quelque part, ces Pokémon vont te répondre !
Quelque part, ces Pokémon vont te répondre !

Zuruggu (Baggiguane), Chillarmy (Chinchidou), Reshiram
Erufuun (Farfaduvet), Baruchai (Vostourno), Doredia (Fragilady)
Jalorda (Majaspic), Shikijika (Vivaldaim), Washibon (Furaiglon),
Tabunne (Nanméouïe), Gochiruzeru (Sidérella) !

Ranculus (Symbios), Waruvial (Crocorible),
Murando (Mastouffe), Haderia (Ponchien)
Hatooboo (Colombeau), Koaruhii (Couaneton),
Yorterrie (Ponchiot), Shinbora (Cryptéro)
Shimama (Zébibron), Nageki (Judokrak), Dageki (Karaclée),
Kenhorou (Déflaisan), Daikenki (Clamiral)
Gear (Tic), Gigear (Clic), Gigigear (Cliticlic) !

(La la la, peux-tu les citer ?)
Onondo (Incisache), Rigure (Lewsor), Dasutodasu (Miasmax)
Kojofuu (Kungfouine), Victini, Tamagetake (Trompignon)
Agilder (Limaspeed), Gigaiasu (Gigalithe), Kibago (Coupenotte)
Zuruzukin (Baggaïd), Kaburumo (Carabing), Morobareru (Gaulet)

Shandera (Lugulabre), Gorrugu (Golemastoc),
Chobomaki (Escargaume), Gamageroge (Crapustule)
Otamaro (Tritonde), Pururiru (Viskuse), Ranpuraa (Mélancolux)
Iwaparesu (Crabaraque), Jihead (Diamat), Abagoura (Mégapagos) !

Gamagaru (Batracné), Archen (Arkéapti),
Ulgamoth (Pyrax), Furiijio (Hexagel)
Shubarugo (Lançargot), Ononokus (Tranchodon)
Komatana (Scalpion), Gobitto (Gringolem), Kuitaran (Aflamanoir) !

Si tu peux donner le nom d'un Pokémon,
Ce Pokémon sera aussi très heureux !
Si tu peux citer le nom de ces Pokémon,
Quelque part, ces Pokémon vont te répondre !
Quelque part, ces Pokémon vont te répondre !

Desukaan (Tutankafer), Oobemu (Neitram), Archeos (Aéroptéryx)
Sazandora (Trioxhydre), Landlos (Démétéros), Banipucchi (Sorbébé),
Baniricchi (Sorboul), Shibibiiru (Lampéroie)
Purotoga (Carapagos), Meraruba (Pyronille), Roobushin (Bétochef) !

Desumasu (Tutafeh), Kojondo (Shaofouine), Burungel (Moyade)
Shibishirasu (Anchwatt), Kyurem
Terrakion (Terrakium), Cobalon (Cobaltium),
Virizion (Viridium), Yabukuron (Miamiasme)
Zorua, Barujiina (Vaututrice)
Shibirudon (Ohmassacre), Crimgan (Drakkarmin), Kirikizan (Scalproie)
Lepardas (Léopardus), Basurao (Bargantua), Miruhog (Miradar)
Swanna (Lakmécygne), Munna, Baibanira (Sorbouboul) !

Aianto (Fermite), Hitomoshi (Funécire),
Monozu (Solochi), Ishizumai (Crabicoque)
...... Maggyo (Limonde)

As-tu pu citer le nom de ces Pokémon ?
Si tu as pu citer la plupart des noms, c'est bien !
As-tu pu citer le nom de ces Pokémon ?
Les Pokémon te remercient !
Ils te remercient de t'en être souvenu !
Ils te remercient de t'en être souvenu !
Ils te remercient de t'en être souvenu !
Les Pokémon te remercient !
Ils te remercient de t'en être souvenu !
Ils te remercient de t'en être souvenu !
Kaillou
Captures de la vidéo du générique (Épisodes 686 à 711)
5
Captures de la vidéo du générique (Épisodes 712 à 720)
5